TIETOSUOJASELOSTE

 

1           Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Innovestor Ignite Oy:n (y-tunnus 2429459-2) operoimassa Tahdo uudistua -ohjelmassa (”Tahdo uudistua” tai ”Tahdo uudistua -ohjelma”) käsitellään henkilötietoja; mitä henkilötietoja ohjelmaa varten kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Henkilötieto, rekisteröity, rekisterinpitäjä, käsittelijä ja muut keskeiset termit on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) (”tietosuoja-asetus”), jota Tahdo uudistua -ohjelmassa noudatetaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä yhdessä muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön kanssa (yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”). Tietosuojasta huolehtiminen on osa Tahdo uudistua -ohjelmaa.

Tahdo uudistua on suomalaisten pk-yritysten kehittämiseen keskittynyt ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa Innovestor Ignite yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelman yhteistyökumppanit on yksilöity Tahdo uudistua -ohjelman verkkosivuilla (www.tahdouudistua.fi). Tahdo uudistua tarjoaa pk-yrityksille työkaluja sekä tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Tahdo uudistua -ohjelman tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liittyviin toimintoihin kuten verkkosivustoon, uutiskirjeeseen, markkinointitoimenpiteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Tietosuojaseloste kattaa Tahdo uudistua -ohjelmaan osallistuvia yrityksiä edustavien henkilöiden henkilötietojen käsittelyn sekä ohjelman yhteistyökumppanien, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden henkilötietojen käsittelyn.

2           Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Innovestor Ignite Oy

Osoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

Sähköposti: info@tahdouudistua.fi

3           Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavilla perusteilla ja seuraavia tarkoituksia varten:

Käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste
Tahdo uudistua -ohjelmaa koskevien sopimusten toteuttaminen (kuten pakolliset yhteystiedot, maksut, ilmoitukset, palautteet, yhteydenotot ja tapaamiset) Sopimus tai sen valmistelu
Tahdo uudistua -ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen ja näihin liittyvien velvoitteiden ja vastuiden hoitamiseen Sopimus ja Innovestor Igniten oikeutettu etu toteuttaa Tahdo uudistua -ohjelmaan perustuvaa liiketoimintaa täyttääkseen nykyisten ja tulevien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tarpeet
Tahdo uudistua -ohjelman ylläpitoon, kehittämiseen, laadunvarmistamiseen ja tiedottamiseen

 

Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehitykseen

 

Palveluita koskevaan henkilöön kohdennettuun (personoituun) asiakaspalveluun sekä asiakasviestintään ja asiakastutkimuksiin sekä palveluiden käytön seurantaan

 

Markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille sekä kampanjoiden järjestämiseen ja hallinnoimiseen

Innovestor Igniten oikeutettu etu informoida Tahdo uudistua -ohjelmasta nykyisille ja mahdollisille tuleville asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä kehittää ohjelmasta entistä laadukkaampi ja markkinoida sitä
Vapaaehtoisten tapahtumien ja palvelujen hallintaan

 

 

Sähköiseen, henkilökohtaiseen suoramarkkinointiin

Suostumus osallistua tiettyyn tapahtumaan tai tietynlaiseen markkinointiin (esim. sähköinen suoramarkkinointi)

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus (ks. jäljempänä kohta 10 Rekisteröidyn oikeudet)

 

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Innovestor Igniten tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä kyseistä oikeutettua etua.

4           Käsiteltävät henkilötietoryhmät sekä tietosisältö ja tietolähteet

Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

a.         Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilötietoryhmä Esimerkkejä tietosisällöstä
4.1 Yritystä edustavan henkilön tiedot Yrityksen yhteyshenkilön nimi, toimenkuva, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
4.2 Asiakastapahtumatiedot sekä mahdolliset sopimustiedot Tahdo uudistua -ohjelmaa koskevassa sopimuksessa, ohjelman ilmoittautumis-lomakkeessa ja muussa dokumentaatiossa olevat henkilötiedot, kommunikaatio rekisteröidyn ja Tahdo uudistua -ohjelman välillä, mahdolliset reklamaatiot sekä muut asiointitiedot
4.3 Tekniset käyttäytymistiedot ja tunnistamistiedot Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja Tahdo uudistua -ohjelman palveluiden käytön seuranta esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla

 

Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi, verkko-osoite, istunnon aika ja kesto (ks. jäljempänä kohta 8 Evästeet)

 

4.4 Rekisteröidyn oikeuksien hallinta kuten suostumukset ja kiellot Mahdolliset markkinointikiellot

 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä kommunikointi ja toimenpiteet (ks. jäljempänä kohta 10 Rekisteröidyn oikeudet)

4.5 Muut vapaaehtoisesti annetut (lisä)tiedot Sopimukseen tai markkinointiin / markkinointitapahtumaan liittyvät toiveet ja mieltymykset

 

Muut yhteydenotoissa tai tapaamisissa annetut tiedot

 

b.         Pääasialliset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään sähköisesti tai paperilla Tahdo uudistua -ohjelman ilmoittautumislomakkeen kautta. Rekisteröity on voinut lisäksi antaa Tahdo uudistua -ohjelmalle tietoja osallistuessaan Tahdo uudistua -ohjelman tapahtumiin tai tilaisuuksiin, vieraillessaan sen verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tietoja voidaan muutoinkin kerätä henkilön luvalla markkinoinnin yhteydessä.

c.         Muista lähteistä kerätyt tiedot

Tahdo uudistua -ohjelman markkinoinnissa käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen yhteystietoja markkinointiin.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii. Lisäksi tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämistä rekistereistä.

Alihankkijat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät toimittavat rekisteröityjen tietoja lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden edellyttämissä tilanteissa.

5           Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan oikeusvaateen esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi taikka vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus ja käsittelyperuste. Tavanomainen edellytys on, että henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas osallistuu Tahdo uudistua -ohjelmaan ja/tai asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan.

Yhteisöjen edustajan osalta yhteisön edustajan henkilötietojen säilyttäminen on lisäksi sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana suhteessa Tahdo uudistua -ohjelmaan.

Markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kun rekisteröity on tietyn markkinointiaktiviteetin kohteena esim. osallistuu tapahtumaan tai häneen ollaan yhteydessä tietyistä palveluista tai tuotteista, eikä hän ole ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinointiin, tai markkinoinnin perustuessa suostumukseen, peruuttanut antamaansa suostumusta.

Henkilötietojen käsittelyn suostumuksia, kieltoja ja rajoituksia säilytetään myös niin kauan kuin ne ovat voimassa.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. Tarkemmat henkilötietojen säilytysajat tai säilytysaikoja koskevat kriteerit saa pyydettäessä (yhteystiedot selosteen kohdassa 2).

6           Henkilötietojen käsittelijät ja muut vastaanottajat

Tahdo uudistua -ohjelmassa käsiteltyjä henkilötietoja voidaan siirtää muille Innovestor Igniten kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille markkinointia, asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista sekä konsernin riskienhallintaa varten. Innovestor Igniten kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt käsittelevät henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Innovestor-konsernissa löytyy sen omasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla Innovestorin verkkosivuilta (www.innovestorgroup.com/fi/henkilotietojen-kasittely).

Tahdo uudistua -ohjelmaan osallistuvia yrityksiä edustavien luonnollisten henkilöiden yhteystietoja voidaan luovuttaa ohjelman yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit käyttävät saamiaan yhteystietoja ohjelman toteuttamiseksi sekä omiin viestintä- ja markkinointitarkoituksiinsa. Lisätietoa yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelystä on kumppaneiden verkkosivuilla.

Tahdo uudistua -ohjelmaan liittyviä henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa muille kolmansille osapuolille ja hyödyntää ulkopuolisia käsittelijöitä kuten palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyyn voivat osallistua esimerkiksi IT-järjestelmiä ja taloushallintopalveluita, lakipalveluita ja muita palveluita tuottavat palveluntarjoajat sekä alihankkijat. Riittävillä sopimusvelvoitteilla varmistetaan, että kolmannet ja ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja lakisääteisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelijöistä ja muista vastaanottajista saa pyydettäessä (yhteystiedot selosteen kohdassa 2.

Tahdo uudistua -ohjelmaan liittyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden täyttämiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli Tahdo uudistua -ohjelmaa operoiva Innovestor Ignite on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä. Mikäli Innovestor Ignite on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, se voi joutua luovuttamaan tarjoamiinsa palveluihin, ml. Tahdo uudistua -ohjelma, liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

7           Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tahdo uudistua ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (ETA) ulkopuolelle.

8           Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste (englanniksi ”cookie”) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi (pysyvä eväste) tai välimuistiin (istuntoeväste). Verkkosivustoa ylläpitävä verkkopalvelin luo evästeen. Verkkopalvelin määrittelee evästeen sisältämän tiedon, ja tätä tietoa voidaan käyttää käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla. Tämä mahdollistaa tietojen tallentamisen, kuten käyttäjän asetusten ja kirjautumistietojen muistamisen. Evästeiden avulla saamme tietoja muun muassa verkkosivustolla vierailevan kielivalinnasta, käytetyn selaimen aikavyöhykkeestä ja ponnahdusikkunaan avautuvan lomakkeen täyttämisestä. Käyttäjä voi hallita ja poistaa selaimeen asennettuja evästeitä vapaasti. Evästeiden kieltäminen voi kuitenkin rajoittaa verkkosivuston tai palveluiden käyttöä.

Käytämme evästeitä asiakaskokemuksen laadun parantamiseksi, käyttäjämäärien analysoimiseksi sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseksi. Evästeiden avulla pystymme muun muassa seuraamaan, oletko tullut verkkosivustollemme tietyn mainoksen kautta, ja siten analysoimaan mainontamme toimivuutta.

Voimme kohdentaa sinulle internetissä näkyvää markkinointia evästeasetuksiisi perustuen. Voit muokata evästeasetuksiasi selaimesi asetuksista ja halutessasi estää kohdennetun markkinoinnin. Automatisoidut ja evästeperusteiset työkalut (Facebook ja Google Analytics) ovat apunamme palveluidemme ja verkkosivustomme käytön analysoinnissa. Analysoimme mm. sitä, mistä saavuit verkkosivustollemme, miten siellä navigoit ja kauanko vietät aikaa verkkosivustomme eri osissa. Henkilötietosi voidaan jakaa näiden palveluntarjoajien kanssa, joiden evästepolitiikoista löydät lisätietoa palveluntarjoajien nimeä klikkaamalla.

9           Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Tahdo uudistua -ohjelmassa käsitellään henkilötietoja tavalla, jolla pyritään kaikissa tilanteissa varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Tämän turvaamiseksi käytössä ovat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Paperiset materiaalit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Tietoja tulostetaan vain tarvittaessa, ja paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti.

Pääsyoikeudet on rajattu työtehtävien mukaan. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tahdo uudistua -ohjelmaan liittyvien henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa edellä kohdassa 6 todetusti palveluntarjoajille, jolloin varmistetaan riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

10       Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

a.         Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

b.         Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Mikäli Tahdo uudistua -ohjelmaa varten toteutetussa käsittelyssä havaitaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, poistetaan, korjataan ja täydennetään sitä oma-aloitteisesti.

c.         Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rajoitetaan tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa ja kieltää tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn, kuten suoramarkkinointiin.

d.         Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta edeltävään käsittelyyn.

e.         Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kirjallisesti tai sähköisesti ja osoitetaan tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle (yhteystiedot tietosuojaselosteen kohdassa 2). Uutiskirjeemme ja mahdollisten muiden sähköisten suoramarkkinointiviestien yhteydessä on linkki, josta voi estää suoramarkkinoinnin.

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista, minkä takia saatamme joutua kysymään tarkentavia tietoja. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta) voidaan kieltäytyä lakisääteisen velvoitteen tai oikeuden johdosta (kuten esimerkiksi palveluihimme liittyvä velvoite tai vaade).

f.          Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Pyydämme kuitenkin ensisijaisesti selvittämään asian meidän kanssamme (yhteystiedot edellä kohdassa 2).

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä

11       Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehittämme jatkuvasti palveluitamme ja voimme sen johdosta joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Muutoksista ilmoitetaan Tahdo uudistua -ohjelman verkkosivuilla, ja olennaisista muutoksista tiedotetaan rekisteröidyille tarvittaessa.

a.         Muutoshistoria

Versio Päivämäärä Muutos
1.0 16.9.2019 Selostedokumentti luotu
1.1 4.11.2019 Muokattu tietojen luovuttamista koskeva selosteen jakso 6