Työkalu: SMART – myynnin tavoitteet

Kuten kaikessa tekemisessä, myös myynnissä tarvitaan tavoitteita. Hyvät tavoitteet ovat selkeästi määritettyjä. Ne ovat ohjenuoria, joiden avulla työtä tehdään, sekä suunta, johon tulevaisuudessa tähdätään. Tavoitteiden tulee olla selkeitä niin tiimille kuin jokaiselle yksittäiselle työntekijällekin. Mitä paremmin tavoitteet onnistutaan määrittelemään ja sanoittamaan, sen paremmin myynti menestyy.

Hyvät tavoitteet lähtevät hyvästä suunnittelusta. Suunnitellessa koko tiimin voi valjastaa keskustelemaan myynnin kulmakivistä, lähtökohdista ja haasteista. Tavoitteita luotaessa yhdessä suunnittelu auttaa koko tiimiä asettumaan tavoitteiden taakse, ymmärtämään niiden tarkoituksen sekä sitoutumaan niihin.

SMART – hyvän tavoitteen ominaisuudet

SMART rakentuu sanoista spesific, measurable, attainable, relevant ja time-bound. Ne kartoittavat tavoitteen eri puolia, joiden avulla tavoitteen asettaminen ja toteuttaminen on konkretisoitavissa Olennaiset kysymykset ovat:

Spesific : Onko tavoite tarkka? Selkeästi määritelty tavoite on helpompi saavuttaa.

Measurable: Onko tavoite mitattava? Mittarit määrittävät onnistumisen tason ja tekevät
etenemisen näkyväksi.

Attainable: Onko tavoite saavutettava? Motivaation ylläpitämisen kannalta onnistumiseen pitää
olla realistiset mahdollisuudet.

Relevant: Onko tavoite relevantti? Tavoitteen saavuttamisen pitää viedä kehitystä oikeaan
suuntaan.

Time-bound: Onko tavoite aikataulutettu? Tavoitteilla pitää olla takarajat tai vähintäänkin
tarkistuspäivät.

Käykää läpi myynnin tavoitteita SMARTin avulla, kun asetatte tavoitteitanne lopulliseen muotoonsa.

1. Kirjatkaa tavoitteet ylös yksilön, tiimin ja organisaation kannalta.
2. Arvioikaa jokaista tavoitetta näkökulma kerrallaan kunkin kysymyksen avulla.
3. Pyrkikää parantamaan ja soveltamaan kutakin tavoitetta tehden niistä tarkempia, selkeämmin
mitattavampia ja saavutettavampia.

Serfioitu fasilitaattori & coach
jani@ideapakka.fi – p. 045 2772772
Lisää ideoita? Kurkkaa ideapakka.fi